Zarząd stowarzyszenia Płockiego Towarzystwa Oświatowego

Płockie Towarzystwo Oświatowe (PTO) jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych istniejącym od 1991 roku.

Celem Stowarzyszenia jest: 

 • Krzewienie oświaty i najlepszych wzorów wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych przy uwzględnianiu podstawowych zasad etyki chrześcijańskiej i wartości demokratycznych.
 • Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka.
 • Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów.
 • Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni.
 • Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.
 • Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie:

 • Prowadzi całoroczną działalność oświatowo-wychowawczą wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie szkół i przedszkoli.
 • Organizuje przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska naturalnego, rozwojem zainteresowań i specjalności, działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu.
 • Troszczy się o tradycje i dziedzictwo narodowe, kształtuje postawy patriotyczne.
 • Działa na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego.
 • Wypowiada się w sprawach dzieci i młodzieży.
 • Inicjuje i realizuje programy profilaktyczne, antyalkoholowe i przeciwdziałające uzależnieniom.
 • Podejmuje zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej.
 • Prowadzi rehabilitację i rewalidację dzieci niepełnosprawnych, a także resocjalizację dzieci nieprzystosowanych społecznie.

Liceum Ogólnokształcące w Płocku:
Pierwsza szkoła Płockiego Towarzystwa Oświatowego powstała w 1991 roku. Przez 31 lat zmienialiśmy się dostosowując swoją ofertę do potrzeb i oczekiwań panujących na rynku. Od 2003 roku prowadzimy liceum ogólnokształcące.
Tak jak wszystkie nasze szkoły, również liceum jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Jest szkołą społeczną, czyli taką, która nie jest nastawiona na zysk, a środki uzyskane z jej działalności przeznaczane są na dalszy rozwój i wyposażenie. Nadzór pedagogiczny nad naszymi szkołami sprawuje Kuratorium Oświaty w Płocku.
Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania, zatrudniamy wykwalifikowaną i przyjazną kadrę. Posiadamy dobrze wyposażone sale lekcyjne, nowoczesną pracownię komputerową, monitoring, windę dla osób niepełnosprawnych. Współpracujemy z lokalnymi uczelniami wyższymi i szkołami policealnymi.
Wybierając naszą szkołę możecie liczyć na sprawiedliwość, zrozumienie i życzliwość, a także na indywidualne podejście do każdego ucznia.

Naszym licealistom zapewniamy:

 • zajęcia dydaktyczne w godz. 8:00 – 15:30
 • wybór drugiego języka obcego spośród: języka niemieckiego, języka rosyjskiego
 • indywidualne, życzliwe i partnerskie podejście do ucznia
 • dla najlepszych: stypendia miejskie z Urzędu Miasta Płocka
 • stypendia socjalne z Urzędu Miasta Płocka
 • stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • opiekę pielęgniarki szkolnej, pedagoga, logopedy i psychologa szkolnego

W kolejnym roku szkolnym zapraszamy do pierwszej klasy wszystkich ósmoklasistów, dla których ważne są:

 • dobre przygotowanie do matury
 • nauka na zasadach partnerstwa
 • życzliwość i sprawiedliwość bezpieczeństwo.

Zapraszamy do klas, w których oprócz realizowania obowiązującej podstawy programowej oferujemy:

 • zajęcia edukacyjne prowadzone na platformach multimedialnych
 • dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury

Zapraszamy do klasy humanistycznej, w której, oprócz realizacji treści ogólnokształcących, macie możliwość udziału w zajęciach specjalistycznych z zakresu filozofii, prawa i psychologii.

 

Aktualny Zarząd
Płockiego Towarzystwa Oświatowego:

ZARZĄD

Alina Serwach – prezes
Agnieszka Żurawska –sekretarz
Grzegorz Cichocki – członek
Janina Nawrocka – członek

KOMISJA REWIZYJNA

Elżbieta Łęcka – przewodnicząca
Izabela Grabarczyk – członek
Wojciech Nawrocki – członek