ŚWIETLICA

 

Świetlica Świetlica
Świetlica Świetlica

 

Szanowni Rodzice!
Kochane Dzieci!

Serdecznie zapraszamy do świetlicy szkolnej wszystkie dzieci.
• Rodzinna atmosfera, liczne koła zainteresowań, pomoc w odrabianiu lekcji, ciekawe zajęcia i dużo dobrej zabawy to oferta jaką kierujemy do dzieci.
• Przyjazna sala wyposażona w gry, zabawki, klocki i książki powoduje, że to miejsce staje się dla dzieci magiczne, do którego chętnie wracają.
• Wychowawcy świetlicy dla których praca jest pasją, a dobro dziecka najwyższą wartością, w ciepły i bezpieczny sposób pomagają zaadoptować się w szkole.
• Liczne spotkania z ciekawymi ludźmi, cykliczne imprezy i rodzinne uroczystości wzbogacają ofertę świetlicy.

ZAPRASZAMY
ŚWIETLICA CZYNNA JEST CODZIENNIE
OD GODZINY 7:00 DO 17:00

 

NASZE PRACE:

Nasze prace

Nasze prace Nasze prace
Nasze prace Nasze prace

 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY
ŚWIETLICY SZKOLNEJ

I. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla wszystkich uczniów.

II. Cele i zadania świetlicy:

    Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wszystkim uczniom opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
    Rozwijanie osobowości uczniów, budzenie ich wiary w siebie.
    Do zadań świetlicy należy:
    a/ organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej;
    b/ rozpoznawanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień i potrzeb uczniów uczęszczających do świetlicy oraz zaproponowanie im odpowiednich zajęć;
    c/ stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, wdrażanie do efektywnego spędzania czasu wolnego z przyjaciółmi oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
    d/ propagowanie zdrowego stylu życia;
    e/ rozwijanie samodzielności i samorządności, a także społecznej aktywności;
    f/ organizowanie zajęć rekreacyjno – sportowych, turniejów, gier świetlicowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu;
    g/ współdziałanie z nauczycielami wychowanków świetlicy, pedagogiem szkolnym oraz innymi, w miarę potrzeb, osobami, instytucjami.

III. Organizacja pracy świetlicy:

    Świetlica prowadzi zajęcia zgodne z planem pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły oraz rocznym planem świetlicy.
    Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku.
    Świetlica szkolna jest czynna do godziny 17.00.
    Uczeń zgłasza się do świetlicy samodzielnie.
    W sytuacji, gdy osoby upoważnione, trzykrotnie nie odbiorą dziecka do godziny 17.00, dyrektor ma prawo skreślić ucznia z listy.
    W przypadku złego zachowania uczeń może zostać skreślony z listy uczestników zajęć.
    Osoby rezygnujące ze świetlicy proszone są o oficjalne zgłoszenie tego faktu do wychowawcy świetlicy.

Regulamin świetlicy