RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej PTO w Płocku

 

   1. Administratorem danych wskazanych w „KARCIE ZGŁOSZENIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ PTO” jest Płockie Towarzystwo Oświatowe w Płocku al. Piłsudskiego 31, 09-407 Płock, tel. 24 262 90 85, adres e-mail: sekretariat@pto.net.pl
   2. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań Szkoły wynikających z ustawy Prawo Oświatowe, Statutu Szkoły i umowy o naukę.
   3. Dane będą przechowywane przez okres nauki w szkole, przez czas realizacji umowy o naukę i dochodzenia roszczeń z niej wynikających oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe oraz aktami wykonawczymi dotyczącymi realizacji obowiązku szkolnego oraz organizacji nauki religii.
   4. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegają przekazaniu podmiotom trzecim. Odbiorcami tych danych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
   5. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i osób przebywających na terenie szkoły oraz w celu ochrony mienia, na terenie Szkoły Podstawowej PTO w Płocku zamontowany jest monitoring wizyjny.
   6. Zebrane przez monitoring dane wizerunkowe przechowywane są przez okres 1 miesiąca.
   7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy o kształcenie dziecka.
   8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
   • dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia oraz  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie przez złożenie stosownego pisma w sekretariacie szkoły,
   • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  1.  —

  2. KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   dla rodziców uczniów Liceum Ogólnokształcącego PTO w Płocku

   1. Administratorem danych wskazanych w „KARCIE ZGŁOSZENIA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PTO” jest Płockie Towarzystwo Oświatowe w Płocku al. Piłsudskiego 31, 09-407 Płock, tel. 24 262 90 85, adres e-mail: sekretariat@pto.net.pl
   2. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań Szkoły wynikających z ustawy Prawo Oświatowe, Statutu Szkoły i umowy o naukę.
   3. Dane będą przechowywane przez okres nauki w szkole, przez czas realizacji umowy o naukę i dochodzenia roszczeń z niej wynikających oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe oraz aktami wykonawczymi dotyczącymi realizacji obowiązku szkolnego oraz organizacji nauki religii.
   4. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegają przekazaniu podmiotom trzecim. Odbiorcami tych danych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
   5. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i osób przebywających na terenie szkoły oraz w celu ochrony mienia, na terenie Liceum Ogólnokształcącego PTO w Płocku zamontowany jest monitoring wizyjny.
   6. Zebrane przez monitoring dane wizerunkowe przechowywane są przez okres 1 miesiąca.
   7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy o kształcenie dziecka.
   8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
   • dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia oraz  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie przez złożenie stosownego pisma w sekretariacie szkoły,
   • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE MONITORINGU W PŁOCKIM TOWARZYSTWIE OŚWIATOWYM

   1. W celu ochrony bezpieczeństwa osób zatrudnionych i uczniów Szkół PTO oraz  w celu zabezpieczenia mienia należącego do Płockiego Towarzystwa Oświatowego funkcjonuje monitoring wizyjny, polegający  na rejestrowaniu obrazu przez zamontowane w miejscu użytkowanym przez PTO kamery.
   2. Monitoring obejmuje następujące pomieszczenia:
   • wejścia do Szkół PTO ( drzwi wejściowe, klatki schodowe)
   • korytarze oraz salę wielofunkcyjną
   1. Monitoring pomieszczeń, o których mowa w ust 2 jest prowadzony  całodobowo.
   2. Urządzenia rejestrujące obraz znajdują  się w wyłącznej dyspozycji Płockiego Towarzystwa Oświatowego.  Dostęp do pomieszczeń, gdzie znajdują się te urządzenia, posiadają jedynie  członkowie Zarządu PTO oraz osoby zatrudnione w PTO w ramach swoich zakresów obowiązków.
   3. Nadzór nad monitoringiem oraz przeglądanie zarejestrowanych obrazów następuje wyłącznie przez członków Zarządu PTO oraz przez Dyrektora Szkół PTO.
   4. Dostęp pozostałych osób do urządzeń rejestrujących obraz jest zabroniony, za wyjątkiem upoważnionych pracowników  serwisu urządzeń rejestrujących obraz  w celu dokonania niezbędnych napraw i czynności serwisowych.
   5. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany przez okres 1 miesiąca. Jeśli zarejestrowany obraz będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym  przez właściwy sąd lub inny organ publiczny, wówczas przechowywany jest do czasu zakończenia postępowania. Za przechowanie zarejestrowanych danych odpowiada Dyrektor Szkół PTO.
   6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo:
   • do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
   • do żądania usunięcia danych jej dotyczących;
   • do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych
   • do przetwarzania danych przez ograniczony czas.
   1. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO.

 

DO POBRANIA:

Klauzula informacyjna

Obwieszczenie o monitoringu