Telefony informacyjne dla rodziców i uczniów
24 262-90-85 | 604-107-174 | 883-371-388
Wsparcie psychologiczne - 882-502-778 | 793-007-941
Telefony informacyjne dla rodziców i uczniów
24 262-90-85 | 604-107-174 | 883-371-388
Wsparcie psychologiczne - 882-502-778 | 793-007-941
Previous
Next

PTO

PTO jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych istniejącym od 1991 roku.


Celem Stowarzyszenia jest :

1) Krzewienie oświaty i najlepszych wzorów wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych przy uwzględnianiu podstawowych zasad etyki chrześcijańskiej i wartości demokratycznych,
2) Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego
i fizycznego rozwoju człowieka,
3) Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
4) Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
5) Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i  wyznaniowymi,
6) Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

 

Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie :

1) Prowadzi całoroczną działalność oświatowo-wychowawczą wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie szkół i przedszkoli
2) Organizuje przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska naturalnego, rozwojem zainteresowań i specjalności, działalnością w  zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu,
3) Troszczy się o tradycje i dziedzictwo narodowe, kształtuje postawy patriotyczne,
4) Działa na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego,
5) Wypowiada się w sprawach dzieci i młodzieży,
6) Inicjuje i realizuje programy profilaktyczne, antyalkoholowe i przeciwdziałające uzależnieniom,
7) Podejmuje zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej,
8) Prowadzi rehabilitację i rewalidację dzieci niepełnosprawnych, a także resocjalizację dzieci nieprzystosowanych społecznie.

Regon: 610170158
NIP: 774 – 10 – 77 – 241
KRS: 0000180077 PTO


Wszystkie prowadzone przez nas szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych.