Matura 2020

Zamieszczamy Procedury na Maturę poprawkową oraz informujemy o tym, iż Maturzyści przychodzą na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu, tj. 13:30.

Do pobrania - procedury-08.09.2020.docx

-------

 

Harmonogram wejść - harmonogram-wejsc.docx

 

Informacja o konsultacjach - konsultacje-dla-maturzystow.docx

 

----

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH (OD DNIA 08.06.2020 DO 24.06.2020)

 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM PŁOCKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

W PŁOCKU AL. PIŁSUDSKIEGO 31

 

08.06.20 (PONIEDZIAŁEK)                  EGZAMIN PISEMNY:   JEZYK POLSKI PP, godz. 9:00 

                                                            Czas trwania: 170 min.

08.06.20 (PONIEDZIAŁEK)                  EGZAMIN PISEMNY:   JEZYK POLSKI PR, godz. 14:00 

                                                            Czas trwania: 180 min.          

09.06.20 (WTOREK)                           EGZAMIN PISEMNY    MATEMATYKA PP, godz. 9:00

                                                            Czas trwania: 170 min.                                                                      

10.06.20 (ŚRODA)                              EGZAMIN PISEMNY   JĘZYK ANGIELSKI PP, godz. 9:00

                                                           Czas trwania: 120 min.                                                                                    

10.06.20 (ŚRODA)                              EGZAMIN PISEMNY   JĘZYK ANGIELSKI PR, godz. 14:00

                                                           Czas trwania: 150 min.                                                              

15.06.20 (PONIEDZIAŁEK)                 EGZAMIN PISEMNY   MATEMATYKA PR, godz. 9:00

                                                           Czas trwania: 180 min.                                                                       

16.06.20 (WTOREK)                           EGZAMIN PISEMNY   BIOLOGIA PR, godz. 9:00

                                                           Czas trwania: 180 min.                                                                                    

18.06.20 (CZWARTEK)                      EGZAMIN PISEMNY   JĘZYK NIEMIECKI PP, godz. 9:00

                                                           Czas trwania: 120 min.                                                                                    

18.06.20 (CZWARTEK)                      EGZAMIN PISEMNY   JĘZYK NIEMIECKI PR, godz. 14:00

                                                           Czas trwania: 150 min.          

19.06.20 (PIĄTEK)                              EGZAMIN PISEMNY   GEOGRAFIA PR, godz. 9:00

                                                           Czas trwania: 180 min.                                                                                    

19.06.20 (PIĄTEK)                              EGZAMIN PISEMNY   HISTORIA SZTUKI PR, godz. 14:00                              

                                                            Czas trwania: 180 min.

24.06.20 (ŚRODA)                              EGZAMIN PISEMNY   HISTORIA PR, godz. 14:00

                                                           Czas trwania: 180 min.          

           

                                                                                                  Dyrektor Szkół PTO

                                                                                                                        (-) Lidia Lewandowska

 

----

PROCEDURY DLA MATURZYSTÓW

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PTO – MATURA 2020

WYTYCZNE OGÓLNE

1.       Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.       Zdający, ani inny pracownik szkoły oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama objęta jest kwarantanną lub izolacją domową.

3.       Rodzic/prawny opiekun może wejść na teren szkoły, jedynie wtedy, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4.       Szkoła nie zapewnia zdającym środków ochrony osobistej.

5.       Na egzamin należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

6.       Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

7.       Rzeczy osobiste typu plecak, torebka, kurtka itp. należy zostawić w wyznaczonym pomieszczeniu szkoły, wkładając je do jednorazowych, przezroczystych worków.

8.       Podczas egzaminu zdający mogą korzystać jedynie z własnych przyborów piśmienniczych (długopis piszący na czarno), linijki, cyrkla itd. i nie mogą pożyczać ich innemu zdającemu, nie mogą kontaktować się z innymi zdającymi.

9.       Należy ograniczyć do minimum dotykanie okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

10.   Zużyte środki ochrony osobistej należy wyrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników.

11.   Szkoła zapewnia każdemu zdającemu kalkulator, który zgodnie z procedurami, został zdezynfekowany.

12.   Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę wody.

13.   Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

14.   Osoby czekające na rozpoczęcie kolejnego egzaminu mogą przebywać na terenie szkoły w przygotowanym pomieszczeniu lub mogą też opuścić budynek szkoły zachowując odpowiedni dystans od innych zdających.

 

 

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ ZDAJĄCYCH

1.       Na teren szkoły można wejść jedynie mając zasłonięte usta i nos (maseczka lub przyłbica).

2.       Przy wejściu na teren szkoły należy zdezynfekować ręce. Ręce należy również dezynfekować w każdym wyznaczonym do tego miejscu.

3.       Przed szkołą należy zachować wymagany dystans społeczny, a na terenie szkoły przestrzegać odległości min. 1,5 metra pomiędzy zdającymi.

4.       Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Maseczkę lub przyłbicę można zdjąć jedynie na prośbę członka zespołu nadzorującego  podczas wpuszczania do Sali egzaminacyjnej w celu potwierdzenia tożsamości zdającego oraz po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających.

5.       Podczas wpuszczania na salę egzaminacyjną należy bezwzględnie utrzymywać zalecone odległości i stosować się do wyznaczonych zasad.

6.       Sprawdzanie tożsamości i podpisywanie list odbywa się przy wydzielonych stanowiskach wyposażonych w osłony z pleksi.

7.       Podczas egzaminu zdający ma obowiązek ponownie zakrywać usta i nos kiedy:

·         podchodzi do niego nauczyciel,

·         wychodzi do toalety,

·         podchodzi do stolika ze słownikiem – wówczas obowiązuje też dezynfekcja rąk,

·         kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z Sali egzaminacyjnej.

 

8.       Zdający, jeżeli uzna to za właściwe, może mieć zakryte usta i nos  w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca.

9.       W przypadku, kiedy zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust ani nosa, musi zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły do 29 maja 2020 roku.

10.   Jeśli zdający ma alergię lub inne objawy nie będące wynikiem choroby zakaźnej zobowiązany jest poinformować o tym dyrektora szkoły przed egzaminem.

11.   Podczas przerw między poszczególnymi egzaminami zdający nie mogą przebywać w Sali egzaminacyjnej.

12.   Zdających obowiązuje zakaz gromadzenia się w grupach przed szkołą, zarówno przed jak po egzaminie i niekomunikowanie się z innymi zdającymi.

13.   Każdy zdający potwierdza, w wykazie zdających, podpisem swoją obecność na egzaminie korzystając z WŁASNEGO długopisu.

14.   Numery stolików losuje członek zespołu nadzorującego i informuje zdającego o zajęciu określonego miejsca.

15.   Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia egzaminu. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają salę wyłącznie na polecenie członka komisji (w odstępach czasowych).

16.   Zdający zobowiązani są do przestrzegania dodatkowych poleceń dyrektora szkoły oraz śledzenia komunikatów i ogłoszeń na stronie internetowej szkoły pod adresem www.pto.net.pl w zakładce MATURA 2020.

 

 

Płock, 27.05.2020                                                                                              Dyrektor Szkół PTO

(-) Lidia Lewandowska

Do pobrania - Matura 2020 - procedury

Matura 2020 - Harmonogram egzaminów maturalnych

Copyright Płockie Towarzystwo Oświatowe 2014