facebook
 

AKTUALNOŚCI:

Procedury dotyczące zdalnego nauczania uczniów w Szkołach Społecznych PTO

Procedury dotyczące zdalnego nauczania uczniów w Szkołach Społecznych PTO

Procedura dotycząca zdalnego nauczania uczniów w Szkołach Społecznych PTO:

1. Realizacja obowiązku nauki obywa się w sposób przewidziany zarządzeniem dyrektora za pośrednictwem przekazywania materiałów pocztą elektroniczną lub przez komunikatory ZOOM, Messenger.
2. Zajęcia obywają się według ustalonego tygodniowego planu zajęć.
3. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach online.
4. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach uczeń zobowiązany jest w jak najszybszym czasie odebrać przygotowany przez nauczyciela materiał oraz przygotować zadaną pracę domową we wskazanym przez nauczyciela terminie.
5. Nieodebranie materiału z zajęć skutkuje nieobecnością na zajęciach.
6. Brak realizacji zadania domowego skutkuje oceną niedostateczną.
7. W przypadku braku dostępu do dostępu internetu rodzic lub pełnoletni uczeń informuje o tym fakcie wychowawcę klasy, wychowawca dyrektora szkoły. Nauczyciele uczący przygotowują materiał w formie papierowej oraz listę zadań do wykonania na ocenę wraz z terminami ich realizacji. Rodzic / uczeń jest zobowiązany odebrać osobiście lub za pośrednictwem wskazanej przez niego osoby materiał z sekretariatu szkoły oraz dostarczyć zlecone prace w wyznaczonym terminie. Niedostarczenie zadań domowych lub brak kontaktu skutkują pisemnym zawiadomieniem o nierealizowaniu obowiązku nauki.

Powyższe procedury stanowią załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego PTO

Płock, 11.05.2020r.

Dyrektor Szkół PTO
Lidia Lewandowska

 


Od 11.05.2020 r. w Szkołach Społecznych PTO wchodzi w życie procedura dotycząca zdalnego nauczania i reagowania w przypadku nierealizowania obowiązku nauki w formie zdalnej.
1. O wdrożonej procedurze poprzez pocztę elektroniczną poinformowani zostaną nauczyciele, rodzice/opiekunowie prawni i uczniowie szkoły oraz opublikowana ona zostanie na stronie internetowej szkoły.
2. Nauczyciel przedmiotu zgłasza nieobecności na zajęciach oraz trudności w pracy z klasą wychowawcy klasy.
3. Zadaniem wychowawcy jest monitorowanie frekwencji uczniów w czasie nauki zdalnej, monitorowanie i wyjaśnienie przedłużającej się absencji ucznia (w przypadku nie przesyłania zadanych zdalnie prac z poszczególnych przedmiotów).
4. W przypadku konieczności podjęcia działań interwencyjnych wychowawca zgłasza się do psychologa/pedagoga szkolnego. Jeśli w dalszym ciągu nie przynosi to skutków, do dyrektora szkoły.
5. Brak kontaktu z rodzicem/pełnoletnim uczniem skutkuje wysłaniem wezwania do realizowania obowiązku nauki lub złożeniem wniosku do Sądu Rodzinnego w sprawie zaniedbania wykonywania obowiązków rodzicielskich, a w ostateczności – skreśleniem ucznia z listy uczniów (liceum ogólnokształcące).
6. W przypadku uczniów nieobecnych na zajęciach zdalnego nauczania, nauczyciel zamieszcza materiał z zajęć na stronie internetowej szkoły PTO, uczeń odbierając je, odsyła zadawane prace, co jest równoznaczne z jego obecnością na zajęciach. Uczeń samodzielnie realizuje zlecony materiał, ma także obowiązek zrealizować i odesłać w wyznaczonym terminie zlecone zadanie domowe.
7. Uczeń powinien kontaktować się z nauczycielem, jeśli potrzebuje indywidualnej pomocy, wyjaśnienia, rozmowy itp.
8. Nieodebranie materiału i brak kontaktu z nauczycielem ze strony rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia skutkuje wstawieniem nieobecności liczonej do frekwencji ucznia.
9. W ramach prowadzonych zajęć każdy nauczyciel opracowuje jasny i zrozumiały dla ucznia system oceniania. Dokument w formie pliku pdf zostaje zamieszczony na stronie internetowej szkoły PTO w celu umożliwienia uczniom wglądu w jego zawartość. Nauczyciel ma prawo doceniać aktywność, systematyczność i pomoc koleżeńską ucznia w czasie zdalnego nauczania podczas wystawiania ocen.
10. Zadania domowe zamieszczane są w zakładce materiały do pobrania z określeniem terminu ich realizacji i adresem poczty elektronicznej nauczyciela. Zadania domowe, prace kontrolne przysłane po terminie są oceniane zgodnie z przyjętym przez nauczyciela systemem oceniania (minusem w przypadku niedostarczania zadanych prac na czas lub oceną niedostateczną w przypadku uczniów niedostarczających w ogóle zadanych prac).
11. W przypadku uczniów odbierających materiał w formie papierowej termin zwrotu prac nie może być krótszy niż 2 tygodnie, a ich oceny nie dłuższy niż 1 tydzień.

Niniejsza procedura stanowi załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego PTO i Statutu Szkoły Podstawowej PTO

 

Płock, 11.05.2020 r.

Dyrektor Szkół PTO
Lidia Lewandowska

 

Do pobrania - PROCEDURY ZDALNEGO NAUCZANIA w Szkołach Społecznych PTO

 

 

<< Wróć do poprzedniej strony

Copyright Płockie Towarzystwo Oświatowe 2014